КӨФ башкаруунун негизги түзүмдөрү

КӨФ башкаруунун негизги түзүмдөрү болуп төмөнкүлөр саналат:

 • Байкоочу комитет;
 • ДИБ менеджери;
 • Тандап алуучу комитет;
 • КӨФ катчылыгы жана КӨФтүн аймактык координаторлору.

Байкоочу комитет (БК) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу менен түзүлөт жана бекитилет, КӨФтүн ишмердигин координациялайт жана көзөмөлдөйт. БКнын функцияларына төмөнкүлөр кирет:

 • КӨФтүн ишмердине жалпы жетекчилик кылуу;
 • КӨФтүн финансылык ресурстарын администрациялоого мониторинг жүргүзүү;
 • КӨФТүн Катчылыгынын ишмердигин көзөмөлдөө жана координациялоо.

Фонддун Байкоочу комитети, ошондой эле каржылоонун ар бир беренеси боюнча бюджеттеги маанилүү өзгөрүүлөргө (10 % ашуун) макулдугун берет, КӨФтүн жылдык жана кварталдык иш планын жана бюджетин бекитет, КӨФтүн ишмердиги жөнүндө жылдык жана кварталдык отчетторду жана КӨФтүн ишмердигине тиешелүү маселелерди жалпысынан карайт.

ДИБ менеджери КӨФтүн Координаторунун ишмердигин жалпысынан көзөмөлдөйт жана КӨФтүн ишмердигин көзөмөлдөйт жана АӨБ долбоорунун алкагында стратегиялык жетекчиликти ишке ашырат, КӨФ боюнча окутууга карата окуу жайлар (кесиптик лицейлер жана колледждер) менен Келишимдерди түзөт.

Тандап алуучу комитет Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен түзүлөт жана бекитилет. Анын функцияларына окуу жайларды тандоо жана окутууга карата комплекттелген топторду бекитүү кирет.

КӨФтүн катчылыгы КӨФтүн административдик органы болуп саналат жана Фонддун Байкоочу комитетине жана ДИБдин Менеджерине отчет берет. КӨФтүн Катчылыгынын функцияларына окуу жайларды алдын ала тандоо боюнча сунуштарды даярдоо, билим берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөргө карата талдоо жүргүзүү жана суроо-талаптарды баалоо, билим алууга карата түзүлгөн келишимдердин аткарылышын, окутуучу курстардын сапатын, билим алууга карата Келишимдер боюнча кызмат көрсөтүүлөргө төлөмдөрдү ишке ашырууну көзөмөлдөө кирет.

Ошондой эле, КӨФтүн Катчылыгынын иши төмөнкү милдеттерди ишке ашырууга багытталган:

 • уюмдардын/ишканалардын, компаниялардын, ишке орноштуруу кызматтарынын, инвесторлордун жана жеке жактардын өтүнмөлөрүнүн негизинде кыска мөөнөттүү курстарды уюштуруу;
 • жумушчу кадрларды даярдоо, экономиканын тармактарынын өнүгүүсүнүн тез өзгөрүүчү талаптарына байланыштуу уюмдардын/ишканалардын кызматкерлерин кайрадан даярдоо же квалификациясын жогорулатуу;
 • ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу үчүн көндүмдөргө муктаж болгон калктын социалдык жактан аярлуу тобуна кирген адамдарды (жумушсуз жаштар, мигранттар, ДМЧА ж.б.у.с.) окутуу;
 • билим берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу жана жаңы кесиптерди ишке киргизүү максатында иш берүүчүлөр менен окуу жайлардын ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташуу практикасын өнүктүрүү.

Азыркы учурда КӨФтүн штаты комплекттелген жана КӨФтүн Катчылыгынан (Координатор, окутуу боюнча консультант, финансылар боюнча консультант жана эмгек базары боюнча консультант) жана КӨФтүн 8 аймактык, Бишкек шаарында (1) жана республиканын областтарында (7) координаторлордон турат.

КӨФтүн бардык кызматкерлеринин телефондору жана даректери бул сайттын “Контракттар” бөлүмүндө көрсөтүлгөн.Все права защищены © 2014-2016

Секретариат Фонда Развития Навыков

Тел.: +996 312 318792

E-mail: frn@kesip.kg

www.frn.kesip.kg